تاریخ شروع

00:00

دوشنبه - 1402/08/22

تاریخ پایان

00:00

جمعه - 1402/08/26

آدرس

دانشگاه یاسوج