رابطی مقدم

dr-rabeti
تحصیلات

تحصیلات

تحصیلات

دکتری

دکتری مهندسی عمران-گرایش ژئوتکنیک-دانشگاه علم و صنعت ایران  1394-1389

عنوان رساله: مطالعه اثر سازه زیرزمینی بر پاسخ لرزه ای در سطح زمین به کمک مدلسازی فیزیکی و عددی، استاد راهنما: پروفسور محمدحسن بازیار، استاد مشاور: دکتر عباس قلندرزاده

فوق لیسانس

فوق لیسانس مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک-دانشگاه علم و صنعت ایران  1388-1386 

عنوان پایان نامه: تحلیل عددی روش بلوک صلب در ارزیابی تغییرمکان های ماندگار دیوارهای حائل تحت اثر بار زلزله، استادان راهنما: پروفسور محمدحسن بازیار و  دکتر حبیب شاه نظری

لیسانس

لیسانس مهندسی عمران عمران -دانشگاه یاســـــــوج  1382-1378 

دیپلم

دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان نمونه دولتی توحید شیراز  1382-1378

سوابق شغلی

سوابق

سوابق شغلی

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج از سال 1395

کارشناس ژئوتکنیک-موسسه مهندسین مشاور ساحل-قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- از سال 1390 تا  1394

کارشناس ژئوتکنیک-شرکت ماندگار خاک پی-از سال 1389 تا 1390

سرپرست کارگاه پروژه راهسازی- جاده مخصوص تهران-کرج- شرکت سازه گستران هزاره سال 1388

سوابق تدریس

تدریس دروس دوره کارشناسی عمران، دانشگاه یاسوج، تاکنون-1394

تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه یاسوج، تاکنون-1395

حل تمرین درس دینامیک خاک دروه کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت ایران (1393-1389)

تدریس نرم افزارهای FLAC2D و ABAQUS

تجربه نرم افزاری

ABAQUS, FLAC 2D, PLAXIS2D, PLAXIS 3D FOUNDATION

DEEPSOIL, PROSHAKE, SEISMOSIGNAL, GEOSTUDIO

OFFICE, AUTOCAD, MATHCAD, SIGMAPLOT, EXPRESSION WEB

دوره های علمی

برگزاری دوره مقاله نویسی

علایق پژوهشی

علایق پژوهشی

علایق پژوهشی

دینامیک خاک: انتشار موج در خاک، پاسخ زمین در حالت رفتار خطی ، معادل خطی و غیرخطی خاک، روانگرایی خاک ها

مهندسی پی: تعیین مدول عکس العمل بستر پی ها، تاثیر مسلح کننده ها بر نشست و ظرفیت باربری خاک

ژئوتکنیک لرزه ای: اثرات ساختگاهی سازه های زیرزمینی، طراحی لرزه ای دیوارهای حائل، مطالعه رفتار سازه ها در برابر بارگذاری انفجار

ژئوتکنیک دریایی: مطالعه رفتار لرزه ای ساره های ساحلی (موج شکن ها، دیوارهای بلوکی، سپرهای ساحلی)

مدلسازی فیزیکی در حوزه ژئوتکنیک: آزمایش های سانتریفیوژی و میزلرزه 1g

مدلسازی عددی در حوزه ژئوتکنیک: مسائل استاتیکی و دینامیکی در حالات یک بعدی، دو  بعدی و سه بعدی

مقالات ISI

مقالات ISI

مقالات ISI

1Rabeti Moghadam M., Alielahi H. and Sadeghi Abdollahi A. (2017) “Numerical Evaluation of Liquefaction-induced Damages in Composite Breakwaters and Its Application for Performance-Based Improvement Design”, Marine Georesources & Geotechnology, Taylor and Francis. Volume 35, Issue 3   (More)

2Rabeti Moghadam M. and  Baziar M. H.   (2016) Seismic Ground Motion Amplification Pattern Induced by a Subway Tunnel: Shaking Table Testing and Numerical Simulation. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 83, Pages 81–97 (More)

3- Alielahi H. and Rabeti Moghadam M. (2016) Fragility Curves Evaluation for Broken-Back Block Quay Walls . Journal of  Earthquake Engineering,00:1–22. (More)

4-Baziar M. H., Rabeti Moghadam M., Choo Y. W., Kim D. S. (2016) “Tunnel Flexibility Effect on the Ground Surface Acceleration Response,” Earthquake Engineering and Engineering Vibration,15: 457-476. (More)

5-Baziar M. H., Rabeti Moghadam M., Kim D. S., Choo Y. W. (2014) “Effect of underground tunnel on the ground surface acceleration,” Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 44, pp. 10–22 (More)

6 M.H. Baziar, H. Shahnazari, M. Rabeti Moghadam, (2012), “Sliding Stability Analysis of Gravity Retaining Walls Using Pseudo-Dynamic Method for Active Case”, Proceedings of the ICE Geotechnical Engineering, Volume 166, Issue 4, pages 389 –398 (More)