امتحان میانترم دوم مهندسی پی در پیش است ...

مهندسی پی: میانترم دوم روز چهارشنبه 10 دی ماه ساعت 12
امتحان کتبی از  بخش مباحث تکمیلی ظرفیت باربری (از فصل 3) + فصل های 4 و 5 می باشد.
مواد امتحانی و حذفیات قبلا اعلام شده است.
مجهز به وبکم باشید.

مکانیک خاک

جلسه تاریخ برگزاری مبحث جلسه دانلود آفلاین
جلسه اول سه شنبه  99/07/01 مقدمه مکانیک خاک
جلسه دوم  یک شنبه  99/07/06 مقدمه مکانیک خاک
جلسه سوم  سه شنبه  99/07/08 شروع فصل 1
جلسه چهارم-آفلاین یک شنبه  99/07/13 کانی های رس در مجاورت آب
جلسه پنجم  سه شنبه  99/07/15 دانه بندی خاک: الک ها
جلسه ششم یک شنبه  99/07/20 منحنی دانه بندی
جلسه هفتم سه شنبه  99/07/22 پارامترهای دانه بندی+روابط وزنی حجمی
جلسه هشتم یک شنبه  99/07/27 روابط وزنی حجمی
جلسه نهم سه شنبه  99/07/29  رفتار خمیری خاک های رسی
جلسه دهم-آفلاین یک شنبه  99/08/04 نامگذاری خاک ها به روش USCS
جلسه یازدهم سه شنبه  99/08/06 تراکم خاک
جلسه دوازدهم یک شنبه  99/08/11 تراکم خاک+آب در خاک
جلسه سیزدهم  یک شنبه  99/08/18 آب در خاک (2)
جلسه چهاردهم سه شنبه  99/08/20 آب در خاک (3)
جلسه پانزدهم یک شنبه  99/08/25 آب در خاک (4)
جلسه شانزدهم سه شنبه  99/08/27 آب در خاک (5)-پایان
جلسه هفدهم یک شنبه  99/09/02 تنش موثر (1)
جلسه هجدهم سهشنبه  99/09/04 تنش موثر (2)
جلسه نوزدهم یک شنبه  99/09/09 تنش موثر (3)
جلسه بیستم سه شنبه  99/09/11 تنش موثر (پایان)
جلسه 21 یکشنبه     99/09/16 توزیع تنش در خاک
جلسه 22 سه شنبه  99/09/18 توزیع تنش در خاک +نشست الاستیک
 جلسه 23
یکشنبه  99/09/23  نشست تحکیمی (1)
 جلسه 24
سه شنبه 99/09/25  نشست تحکیمی (2)
 جلسه 25
یکشنبه  99/09/30  نشست تحکیمی (3)
 جلسه 26
سه شنبه 99/10/02  نشست تحکیمی (پایان)
     

مهندسی پی

جلسه تاریخ برگزاری مبحث جلسه دانلود آفلاین
جلسه اول چهارشنبه  99/07/02 معرفی  
جلسه دوم  چهارشنبه  99/07/09 فصل 1-مقدمه ای بر مهندسی پی  
جلسه سوم  چهارشنبه  99/07/16 انواع پی+شناسایی های ژئوتکنیکی (1)  
جلسه چهارم  چهارشنبه  99/07/23 فصل 2-شناسایی های ژئوتکنیکی (2)  
جلسه پنجم  چهارشنبه  99/07/30 فصل 2- شناسایی های ژئوتکنیکی (3)  
جلسه ششم  چهارشنبه  99/08/07 فصل 3-ظرفیت باربری پی های سطحی (1)  
جلسه هفتم  چهارشنبه  99/08/14 فصل 3-ظرفیت باربری پی های سطحی (2)  
جلسه هشتم چهارشنبه  99/08/21  فصل 3-ظرفیت باربری پی های سطحی (3)   
جلسه نهم چهارشنبه  99/08/28   فصل 3-ظرفیت باربری پی های سطحی (4)  
جلسه دهم چهارشنبه  99/09/05    فصل 4نشست مجاز  
جلسه یازدهم چهارشنبه  99/09/12     فصل 5- تنش در زیر پی ها (1)  
جلسه دوازدهم چهارشنبه  99/09/19 فصل 5 تنش در زیر پی ها (2)
جلسه سیزدهم چهارشنبه  99/09/26 فصل 6 طراحی سازه ای پی ها
جلسه چهاردهم چهارشنبه  99/10/03 فصل 7 فشار جانبی خاک

روسازی راه

جلسه تاریخ برگزاری مبحث جلسه دانلود آفلاین
جلسه اول  شنبه  99/06/29 معرفی
جلسه دوم  شنبه  99/07/05 فصل اول
جلسه سوم شنبه  99/07/12 ادامه فصل اول+شروع فصل دوم
جلسه چهارم شنبه  99/07/19 فصل دوم-خاک بستر
جلسه پنجم شنبه  99/07/26 فصل دوم-تراکم خاک+CBR
جلسه ششم شنبه  99/08/03 فصل سوم-مصالح اساس و زیراساس
جلسه هفتم شنبه  99/08/10 فصل چهارم-تثبیت مصالح
جلسه هشتم   شنبه  99/08/17  فصل چهارم-تثبیت مصالح 
جلسه نهم  شنبه  99/08/24  فصل پنجمانواع قیر 
جلسه دهم   شنبه  99/08/01   فصل پنجمآزمایش های قیر
جلسه یازدهم  شنبه  99/08/08   فصل ششمآسفالت 1
جلسه دوازدهم شنبه  99/08/15   فصل ششمآسفالت 2
جلسه سیزدهم شنبه  99/08/22 فصل هفتم-تاثیر عوامل جوی بر طرح روسازی راه
جلسه چهاردهم شنبه  99/08/29 فصل هشتم-بارگذاری روسازی راه

راهسازی

جلسه تاریخ برگزاری مبحث جلسه دانلود آفلاین
جلسه اول  چهارشنبه  99/07/09 فصل اول
جلسه دوم   چهارشنبه  99/07/16 فصل دوم-مسیریابی افقی-1
جلسه سوم   چهارشنبه  99/07/23 فصل دوم-مسیریابی افقی-2
جلسه چهارم چهارشنبه  99/07/30 فصل دوم-مسیریابی افقی-3-اتمام فصل دانلود
جلسه پنجم چهارشنبه  99/08/07 فصل سوم-خصوصیات عملکردی انسان و وسیله نقلیه
جلسه ششم   چهارشنبه  99/08/14 فصل سوم: مسافت دید در راه
جلسه هفتم  چهارشنبه  99/08/21  فصل پنجم: قوس افقی 
جلسه هشتم چهارشنبه  99/08/28  فصل پنجم: قوس افقی +کلوتوئید 
جلسه نهم چهارشنبه  99/09/05 فصل هشتم: قوس کلوتوئید  
جلسه دهم
چهارشنبه  99/09/19 فصل دهم: مسیریابی قائم
جلسه یازدهم
چهارشنبه  99/09/26 فصل دهم+یازدهم: مسیریابی قائم+قوس های قائم
 جلسه دوازدهم
چهارشنبه  99/10/03 فصل دوزادهم: محاسبه حجم عملیات خاکی
     

آزمایشگاه مکانیک خاک

جلسه تاریخ برگزاری مبحث جلسه دانلود آفلاین
جلسه اول
قسمت اول
قسمت دوم
دوشنبه  99/07/21 گزارش نویسی+آزمایش تعیین درصد رطوبت دانلود
جلسه دوم  دوشنبه  99/07/28 آزمایش دانه بندی مکانیکی با الک دانلود
جلسه سوم  دوشنبه  99/08/05 تعیین Gs خاک ها دانلود
جلسه چهارم  دوشنبه  99/08/12 آزمایش هیدرومتری دانلود
جلسه پنجم دوشنبه  99/08/19 آزمایش تعیین حدود اتربرگ دانلود
جلسه ششم دوشنبه  99/08/26 آزمایش تراکم دانلود
جلسه هفتم دوشنبه  99/09/10 آزمایش دانسیته در محل
جلسه هشتم دوشنبه  99/09/17 آزمایش نفوذپذیری
جلسه نهم دوشنبه  99/09/24 آزمایش تک محوره
جلسه دهم دوشنبه  99/09/01 آزمایش تحکیم

سدهای خاکی

جلسه تاریخ برگزاری مبحث جلسه دانلود آفلاین (  با تشکر از خانم خیری)
جلسه اول یکشنبه  99/07/06 آَشنایی با سدهای خاکی: ایران و جهان دانلود
جلسه دوم دوشنبه  99/07/07 آَشنایی با سدهای خاکی: ایران و جهان دانلود
جلسه سوم یکشنبه  99/07/13 انواع سد خاکی و اجزای آنها دانلود
جلسه چهارم  دوشنبه  99/07/14 بررسی مقاطع سدهای خاکی مهم دنیا دانلود
جلسه پنجم  یکشنبه  99/07/20 پلان سد دانلود
جلسه ششم  دوشنبه  99/07/21 شناسایی ساختگاه سد 1 دانلود
جلسه هفتم  یکشنبه  99/07/27 شناسایی ساختگاه سد 2 دانلود
جلسه هشتم  دوشنبه  99/07/28 مصالح در سدهای خاکی (1) دانلود
جلسه نهم  دوشنبه  99/08/05 ارائه ها دانلود
جلسه دهم یکشنبه  99/08/11 مصالح در سدهای خاکی (2) دانلود
جلسه یازدهم  دوشنبه  99/08/12 خاک های مسئله دار- خاک واگرا دانلود
جلسه دوازذهم یکشنبه  99/08/18  شناسایی خاک واگرا دانلود
جلسه سیزدهم  دوشنبه  99/08/19  تراوش آب در خاک دانلود
جلسه چهاردهم  یکشنبه  99/08/25   تراوش در سد-یک بعدی-SEEP/W   دانلود
جلسه پانزدهم دوشنبه  99/08/26   تراوش در سد-دوبعدی-SEEP/W  دانلود
جلسه شانزدهم یکشنبه  99/08/02 تراوش در سد-دوبعدی-SEEP/W  دانلود
جلسه هفدهم دوشنبه  99/09/03 تراوش در سد-جوشش و رگاب دانلود
جلسه هیجدهم یکشنبه  99/09/09 طراحی فیلتر دانلود
جلسه نوزدهم دوشنبه  99/09/10 پایداری شیب ها (1) دانلود
جلسه بیستم یکشنبه 99/09/16 پایداری شیب ها (2) دانلود
جلسه 21 یکشنبه 99/09/23 تحلیل تنش-کرنش در سدهای خاکی دانلود
 جلسه 22
دوشنبه  99/09/24 تحلیل تنش-کرنش در سدهای خاکی
دانلود
جلسه 23
یکشنبه  99/09/30 تحلیل دینامیکی سدهای خاکی
 دانلود
 جلسه 24
دوشنبه  99/10/01 تحلیل دینامیکی سدهای خاکی  دانلود
       
       

پی پیشرفته

جلسه تاریخ برگزاری مبحث جلسه دانلود آفلاین ( با تشکر از خانم خیری)
جلسه اول  دوشنبه  99/08/26   معرفی مهندسی ژئوتکنیک دانلود
جلسه دوم  چهارشنبه  99/08/28    اصول مکانیک خاک دانلود
جلسه سوم دوشنبه  99/09/02 تحلیل پایداری شیب   دانلود
جلسه چهارم چهارشنبه  99/09/05    تحلیل پایداری شیب   دانلود
جلسه پنجم دوشنبه  99/09/10 تحلیل پایداری شیب   دانلود
جلسه ششم چهارشنبه  99/09/12    تحلیل پایداری شیب  دانلود
جلسه هفتم دوشنبه  99/09/17    تحلیل پایداری شیب  دانلود
جلسه هشتم چهارشنبه  99/09/19 تحلیل پایداری شیب  دانلود
 جلسه نهم
دوشنبه  99/09/24 تحلیل لرزه ای شیب (پایان)
 دانلود
 جلسه دهم
چهارشنبه  99/09/26  فشار جانبی وارده بر سیستم های حائل
 دانلود
 جلسه یازدهم
دوشنبه  99/10/01  فشار جانبی وارده بر سیستم های حائل (پایان)
 دانلود
 جلسه دوازدهم
چهارشنبه  99/10/03  طراحی سپر
 دانلود