مسعود رابطی مقدم
دکتری ژئوتکنیک
استادیار دانشگاه
گروه مهندسی عمران – دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه یاسوج

آدرس پستی:

یاسوج، خیابان دانشجو، دانشگاه یاسوج، دانشکده فنی  و مهندسی

وب سایت:
ایمیل:
تلگرام:
شماره تماس:
گوگل اسکولار:

دکتری

دکتری مهندسی عمران-گرایش ژئوتکنیک-دانشگاه علم و صنعت ایران  1394-1389

عنوان رساله: مطالعه اثر سازه زیرزمینی بر پاسخ لرزه ای در سطح زمین به کمک مدلسازی فیزیکی و عددی، استاد راهنما: پروفسور محمدحسن بازیار، استاد مشاور: دکتر عباس قلندرزاده

فوق لیسانس

فوق لیسانس مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک-دانشگاه علم و صنعت ایران  1388-1386 

عنوان پایان نامه: تحلیل عددی روش بلوک صلب در ارزیابی تغییرمکان های ماندگار دیوارهای حائل تحت اثر بار زلزله، استادان راهنما: پروفسور محمدحسن بازیار و  دکتر حبیب شاه نظری

لیسانس

لیسانس مهندسی عمران عمران -دانشگاه یاســـــــوج  1382-1378 

دیپلم

دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان نمونه دولتی توحید شیراز  1382-1378

سوابق شغلی

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج از سال 1395

کارشناس ژئوتکنیک-موسسه مهندسین مشاور ساحل-قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- از سال 1390 تا  1394

کارشناس ژئوتکنیک-شرکت ماندگار خاک پی-از سال 1389 تا 1390

سرپرست کارگاه پروژه راهسازی- جاده مخصوص تهران-کرج- شرکت سازه گستران هزاره سال 1388

سوابق تدریس

تدریس دروس دوره کارشناسی عمران، دانشگاه یاسوج، تاکنون-1394

تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه یاسوج، تاکنون-1395

حل تمرین درس دینامیک خاک دروه کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت ایران (1393-1389)

تدریس نرم افزارهای FLAC2D و ABAQUS

تجارب نرم افزاری

ABAQUS, FLAC 2D, PLAXIS2D, PLAXIS 3D FOUNDATION

DEEPSOIL, PROSHAKE, SEISMOSIGNAL, GEOSTUDIO

OFFICE, AUTOCAD, MATHCAD, SIGMAPLOT, EXPRESSION WEB

دوره های علمی

برگزاری دوره مقاله نویسی

برگزاری دوره طراحی وب سایت

دینامیک خاک: انتشار موج در خاک، پاسخ زمین در حالت رفتار خطی ، معادل خطی و غیرخطی خاک، روانگرایی خاک ها

مهندسی پی:  تاثیر مسلح کننده های ژئوسنتتیکی بر ظرفیت باربری پی ها، تعیین مدول عکس العمل بستر پی های خاص

ژئوتکنیک لرزه ای: اثرات ساختگاهی سازه های زیرزمینی، طراحی لرزه ای دیوارهای حائل، مطالعه رفتار سازه ها در برابر بارگذاری انفجار

ژئوتکنیک دریایی و آب در خاک: مطالعه رفتار لرزه ای سازه های ساحلی (موج شکن ها، دیوارهای بلوکی، سپرهای ساحلی)، مطالعات پایداری و تراوش از سد خاکی

مدلسازی فیزیکی در حوزه ژئوتکنیک:مدل‌سازی جریان آب در خاک، آزمایش های سانتریفیوژی ng و میزلرزه 1g

مدلسازی عددی در حوزه ژئوتکنیک: مسائل استاتیکی و دینامیکی در حالات یک بعدی، دو  بعدی و سه بعدی

ISI JOURNALS

Jahanpour Monfared, Mohammad Sedghi-Asl, Mansour Parvizi, Masoud Rabeti Moghadam, (2022) Experimental investigation of steady-state flow with ditch-drainage and surface recharge, Journal of Hydrology, Volume 612, Part B, Published Online.

Shadabi S., Parvizi M., Rabeti Moghadam M., Mohammad-Alizadeh Samani E., (2021) “Attenuation Potential of Geofoam as Cover Material in Cut and Cover Tunnels during Earthquakes”, Journal of Earthquake Engineering, Published online.

  • 2. Shadabi S., Rabeti Moghadam M. and Parvizi M., (2021), “Effect of Geofoam as Cover Material in Cut and Cover Tunnels on the Seismic Response of Ground Surface”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Published online.
  • 3. Monfared J., Rabeti Moghadam M. and Parvizi M., (2021), A New Approach to Optimize Geogrid Layout to Maximize Bearing Capacity of Strip Footing, ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA, ACCEPTED.

Rabeti Moghadam M., Alielahi H. and Sadeghi Abdollahi A. (2017) “Numerical Evaluation of Liquefaction-induced Damages in Composite Breakwaters and Its Application for Performance-Based Improvement Design”, Marine Georesources & Geotechnology, Taylor and Francis. Volume 35, Issue 3   (More)

Rabeti Moghadam M. and  Baziar M. H.   (2016) Seismic Ground Motion Amplification Pattern Induced by a Subway Tunnel: Shaking Table Testing and Numerical Simulation. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 83, Pages 81–97 (More)

Alielahi H. and Rabeti Moghadam M. (2016) Fragility Curves Evaluation for Broken-Back Block Quay Walls . Journal of  Earthquake Engineering,00:1–22. (More)

Baziar M. H., Rabeti Moghadam M., Choo Y. W., Kim D. S. (2016) “Tunnel Flexibility Effect on the Ground Surface Acceleration Response,” Earthquake Engineering and Engineering Vibration,15: 457-476. (More)

Baziar M. H., Rabeti Moghadam M., Kim D. S., Choo Y. W. (2014) “Effect of underground tunnel on the ground surface acceleration,” Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 44, pp. 10–22 (More)

M.H. Baziar, H. Shahnazari, M. Rabeti Moghadam, (2012), “Sliding Stability Analysis of Gravity Retaining Walls Using Pseudo-Dynamic Method for Active Case”, Proceedings of the ICE Geotechnical Engineering, Volume 166, Issue 4, pages 389 –398 (More)

مجلات فارسی

سروی, آرش, رابطی‌مقدم, مسعود, پرویزی, منصور, علی پور منصورخانی, علی (1400) ” مطالعه تأثیر اندرکنش تونل و ساختمان بر پاسخ لرزه‌ای طبقات ساختمان با مدل‌سازی عددی”  نشریه مهندسی عمران امیرکبیر،  پذیرفته شده (انتشار آنلاین)

منفرد, جهانپور, پرویزی, منصور, رابطی مقدم, مسعود, صدقی اصل, محمد. (1399). ‘مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای‌’, نشریه مهندسی عمران امیرکبیربیشتر

بازیار، محمدحسن، قلندرزاده، عباس، رابطی مقدم، مسعود،  ( 1394 )، ” تاثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح زمین: مطالعه آزمایشگاهی و عددی”، مجله علمی-پژوهشی علوم و مهندسی زلزله، بیشتر

بازیار، محمدحسن، رابطی مقدم، مسعود، دانگ سو کیم، یون ووک چوو ( 1394 )، ” بررسی اثر انعطاف پذیری پوشش سازه زیرزمینی بر پاسخ شتاب سطح زمین”، مجله علمی-پژوهشی شریف،دوره 31.2، شماره 4.2، زمستان 1394، صفحه 79-89 . بیشتر

بازیار، محمدحسن، رابطی مقدم، مسعود، دانگ سو کیم، یون ووک چوو ( 1392 )، ” مقایسه اثر سازه زیرزمینی بر حداکثر شتاب سطح زمین در دو حالت رفتار خطی وغیرخطی خاک”، مجله علمی-پژوهشی روش های عددی در مهندسی (استقلال)، سال ۳۴ ، شماره ١، تابستان . بیشتر

بازیار، محمدحسن، رابطی مقدم، مسعود و قلی پور، سجاد ( 1391 )، مقایسه عددی عملکرد دیوار حائل وزنی با دیوار خاک مسلح در برابر بارگذاری انفجار”، مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری های پدافند غیرعامل، جلد 3 شماره 3 صفحات 259267. بیشتر

بازیار محمد حسن، صالح زاده حسین، کاظمی ورنامخواستی محمد، رابطی مقدم مسعود (1383) نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ. مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین. ;5 (1) :31-41 . بیشتر

مقالات: کنفرانس ها

علی الهی، حمید، رابطی مقدم، مسعود، سجادی، مانی (1395)، ” استفاده از مدلسازی عددی به منظور تعیین ضریب عکس العمل بستر پی های کیسونی پل خلیج فارس “، پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران، انجمن ژئوتکنیک ایران، 25 تا 27 آبان.

سعیدی، علی، رابطی مقدم، مسعود، بازیار، محمدحسن (1393)، ” ازریابی تاثیر محتوای فرکانسی حرکت ورودی بر پاسخ لرزه ای دیوارحائل وزنی”، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 17 و 18 اردیبهشت 93.

علی الهی، حمید، صادقی، علیرضا ، رضایی پور، حمید و رابطی مقدم، مسعود (1391)،  ملاحظات پیرامون طراحی ژئوتکنیکی موج‌شکن‌های ترکیبی: مطالعه موردی، همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی.

بازیار، محمدحسن، و رابطی مقدم، مسعود (1391)، محاسبه تغییر مکان ماندگار لغزشی دیوارهای حائل وزنی به روش شبه دینامیکی، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

بازیار، محمدحسن، و رابطی مقدم، مسعود (1389)، کاربرد روش بلوک لغزان نیومارک در ارزیابی تغییرمکان های ماندگار دیوارهای حائل، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد،

بازیار، محمدحسن، و رابطی مقدم، مسعود (1389)، ارزیابی عددی تغییرشکل های ماندگار دیوارهای حائل وزنی در اثر زلزله : مطالعه موردی، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران، انجمن ژئوتکنیک ایران،

میرزینلی، سیدحسین، بازیار، محمدحسن، هاشمی، حمیدرضا ، و رابطی مقدم، مسعود (1389)، بررسی تاثیر انفجار پرتابه های متعارف برتونلهای سطحی به کمک نرم افزار FLAC مطالعه موردی مترو کرج و حومه، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

میرزینلی، سیدحسین، بازیار، محمدحسن، رابطی مقدم، مسعود، و هاشمی حمیدرضا ، (1389)، تعیین بیشینه فشار میدان آزاددر اثر انفجار پرتابه های متعارف د رخاک جهت مدلسازی اثر انفجار برسازه های زیرزمینی و روزمینی به کمک نرم افزار FLAC، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل